vosviewer

ترسیم نقشه‌های علمی با VOSviewer

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

نرم‌افزار VOSviewer‎ ابزاری رایگان است که برای ساخت و مصورسازی شبکه‌های کتاب‌سنجی (Bibliometric‎)، ایجاد نقشه بر اساس داده‌های شبکه و مصورسازی و کاوش در این نقشه‌ها استفاده می‌شود. در این دوره، آموزش صفر تا صد ترسیم نقشه‌های علمی با استفاده از VOSviewer ارائه شده است.