مقدمه

در این درس شما با مقدمات کار با نرم افزار VOSviewer آشنا خواهید شد.

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با مفاهیم پایه علم‌سنجی
  • آشنایی با موجودیت‌های موثر در سنجش علم
  • آشنایی کلی با نرم افزار VOSviewer