معرفی موجودیت‌های موثر در سنجش علم

شبکه همکاری های علمی

  • نویسندگان و سازمان های مختلف علاقه به انجام فعالیت های علمی و پژوهشی گروهی دارند و به همین دلیل گروه ها و شبکه های اجتماعی متنوعی ایجاد می کنند.
  • مطالعه روابط درون شبکه و بین شبکه های همکاری علمی از طریق مطالعه تولیدات علمی پژوهشی  (Scholarly Publications) آنها صورت می گیرد.
  • مطالعه تولیدات علمی خمیر مایه اصلی  مطالعات کتابسنجی، علم سنجی و تحلیل استنادی است.
  • استناد (Citation) کردن یک مقاله (Citing) به یک مقاله دیگر (Cited) موجب ایجاد روابط شبکه ای می شود.