لیست مشارکت‌کنندگان

کد IMOS: 83058
نام و نام خانوادگی: جواد اصفهانی
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 4
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82045
نام و نام خانوادگی: خدا مراد نظری
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: فرد دیگر
مشخصات پاسخ‌دهنده: همسر
علت عدم پاسخ‌گویی فرد پاسخ‌دهند: ناتوانی جسمی
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 1
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82043
نام و نام خانوادگی: معصومه زنجانیان
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 0
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82049
نام و نام خانوادگی: فاطمه اوستا
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 1
آیا قبل از مطالعه از بیماری خود اطلاع داشتید؟: 0
آیا برای شما داروی پوکی استخوان تجویز شد؟: 0
آیا مکمل کلسیم مصرف می‌کنید: 2
آیا مکمل ویتامین دی مصرف می‌کنید: 1
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 83083
نام و نام خانوادگی: علی اصغر حسینی
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 1
آیا قبل از مطالعه از بیماری خود اطلاع داشتید؟: 0
آیا برای شما داروی پوکی استخوان تجویز شد؟: 1
وضعیت مصرف دارو در حال حاضر به چه صورت است؟: 1
نوع داروی شما چیست؟: a
در حال حاضر چه دارویی مصرف می‌کنید؟: a
سال: 1401
ماه: 9
آیا دارو را روزانه/هفتگی مصرف می کنید؟: 1
داروی خود را اغلب با کدام نوشیدنی مصرف می کنید؟: 1
اغلب با چه مقدار نوشیدنی داروی خود را مصرف می کنید؟: 1
چند دقیقه پس از مصرف داروی خود در وضعیت غیر دراز کش باقی می‌مانید؟: 1
چند دقیقه پس از مصرف داروی خود صبحانه یا دارو (خوراکی) می خورید؟: 2
آیا آخرین باری که قرار بود داروی خود را مصرف کنید استفاده کردید؟: 1
چقدر مصرف داروی خود را فراموش می کنید؟: 3
آیا هنگام رفتن به مسافرت یا خروج از منزل برای مدت طولانی داروی خود را همراه برمی دارید؟: 1
آیا در سه ماه گذشته مصرف داروهای خود را فراموش کرده اید؟: 1
چند بار در ماه گذشته (30 روز قبل) مصرف داروی خود را فراموش کردید؟: 0
آیا قصد دارید درمان خود را ادامه دهید؟: 1
آیا مکمل کلسیم مصرف می‌کنید: 2
آیا مکمل ویتامین دی مصرف می‌کنید: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 72055
نام و نام خانوادگی: بیگم ستوده
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: فرد دیگر
مشخصات پاسخ‌دهنده: پسر
علت عدم پاسخ‌گویی فرد پاسخ‌دهند: عدم تسلط به زبان فارسی
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 3
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 81035
نام و نام خانوادگی: خدیجه زمانی آب نیلی
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: فرد دیگر
مشخصات پاسخ‌دهنده: پسر
علت عدم پاسخ‌گویی فرد پاسخ‌دهند: سایر
توضیح دهید: عدم پاسخگویی
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 1
آیا قبل از مطالعه از بیماری خود اطلاع داشتید؟: 0
آیا برای شما داروی پوکی استخوان تجویز شد؟: 1
وضعیت مصرف دارو در حال حاضر به چه صورت است؟: 2
دلایل قطع مصرف دارو چه بوده است؟: 1
آیا مکمل کلسیم مصرف می‌کنید: 2
آیا مکمل ویتامین دی مصرف می‌کنید: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 1
تعداد دفعات زمین خوردن: 3
آیا بدنبال زمین خوردن به پزشک مراجعه کرده اید؟: 2
معمولا به چه دلایلی دچار زمین خوردگی می‌شوید؟: 1
علل مربوط به خود سالمند: 6
سال: 1402
ماه: 6
آخرین محل زمین خوردن کجا بوده است؟: 1
در کجای منزل زمین خورده اید؟: 4
وضعیت راه رفتن شما قبل از اولین زمین خوردن چگونه بوده است؟: 1
وضعیت راه رفتن شما بعد از آحرین زمین خوردن چگونه بوده است؟: 1
آیا پس از زمین خوردن، ترس از زمین خوردن پیدا نموده اید؟: 1
آیا پس از زمین خوردن دچار عوارض شده‌اید؟: 1
عوارض پس از زمین خوردنتان کدامیک از موارد زیر بوده است؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82027
نام و نام خانوادگی: انسی قائمی فر
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 1
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 1
تعداد دفعات زمین خوردن: 5
آیا بدنبال زمین خوردن به پزشک مراجعه کرده اید؟: 2
معمولا به چه دلایلی دچار زمین خوردگی می‌شوید؟: 3
علل مربوط به خود سالمند: 2, 6
علل محیطی: 5
سال: 1402
ماه: 8
آخرین محل زمین خوردن کجا بوده است؟: 1
در کجای منزل زمین خورده اید؟: 4
وضعیت راه رفتن شما قبل از اولین زمین خوردن چگونه بوده است؟: 1
وضعیت راه رفتن شما بعد از آحرین زمین خوردن چگونه بوده است؟: 1
آیا پس از زمین خوردن، ترس از زمین خوردن پیدا نموده اید؟: 1
آیا پس از زمین خوردن دچار عوارض شده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82031
نام و نام خانوادگی: محمد اکبریان وادقانی
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 1
آیا قبل از مطالعه از بیماری خود اطلاع داشتید؟: 0
آیا برای شما داروی پوکی استخوان تجویز شد؟: 0
آیا مکمل کلسیم مصرف می‌کنید: 2
آیا مکمل ویتامین دی مصرف می‌کنید: 1
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82038
نام و نام خانوادگی: علی فریدونی
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: فرد دیگر
مشخصات پاسخ‌دهنده: همسر
علت عدم پاسخ‌گویی فرد پاسخ‌دهند: سایر
توضیح دهید: پاسخگویی توسط فرد جایگزین
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82046
نام و نام خانوادگی: معصومه برغش
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82064
نام و نام خانوادگی: عزت فروزش
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 0
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82058
نام و نام خانوادگی: علی چمنی مجرد
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 1
آیا قبل از مطالعه از بیماری خود اطلاع داشتید؟: 0
آیا برای شما داروی پوکی استخوان تجویز شد؟: 0
آیا مکمل کلسیم مصرف می‌کنید: 2
آیا مکمل ویتامین دی مصرف می‌کنید: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82064
نام و نام خانوادگی: عزت فروزش
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 0
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82093
نام و نام خانوادگی: فاطمه کریمی ورزنه
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 1
آیا قبل از مطالعه از بیماری خود اطلاع داشتید؟: 0
آیا برای شما داروی پوکی استخوان تجویز شد؟: 0
آیا مکمل کلسیم مصرف می‌کنید: 1
آیا مکمل ویتامین دی مصرف می‌کنید: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 1
تعداد دفعات بستری چند مرتبه بوده است؟: 1
علت آخرین بستری چه بوده است؟: 4
سال: 1402
ماه: 7
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82100
نام و نام خانوادگی: فاطمه باقرپور ولاشانی
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 0
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 82105
نام و نام خانوادگی: احمد کهندژ
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 4
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 83023
نام و نام خانوادگی: فاطمه شاه رجبیان گرگابی
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: فرد دیگر
مشخصات پاسخ‌دهنده: دختر
علت عدم پاسخ‌گویی فرد پاسخ‌دهند: ناتوانی جسمی
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 3
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 1
تعداد دفعات بستری چند مرتبه بوده است؟: 2
علت آخرین بستری چه بوده است؟: 12
سال: 1402
ماه: 4
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 83049
نام و نام خانوادگی: رضا حیدری کبریتی
جنسیت: 1
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 1
آیا پزشک تشخیص استئوپروز برای شما گذاشت؟: 0
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 1
تعداد دفعات بستری چند مرتبه بوده است؟: 1
علت آخرین بستری چه بوده است؟: 10
سال: 1401
ماه: 12
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2

کد IMOS: 83066
نام و نام خانوادگی: زهره زارعی
جنسیت: 0
پاسخ‌دهنده به تماس تلفنی: خودش
وضعیت حیات: 1
آیا جهت نشان دادن جواب تصویربرداری سنجش تراکم استخوان به پزشک مراجعه نمودید؟: 0
دلیل عدم مراجعه شما به پزشک چه بوده است؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه به هر دلیلی بستری در بیمارستان داشته‌اید؟: 2
آیا پس از ورود به مطالعه زمین خورده‌اید؟: 2
آیا بعد از ورود به مطالعه شکستگی داشته اید؟: 2