پرسشنامه پیگیری و پیامدهای مطالعه چند مرکزی استئوپروز ایرانیان

مشخصات دموگرافیک


کد مشارکت کننده 5 رقمی
مشخصات پاسخ دهنده و نسبت آن با مشارکت کننده را وارد کنید.
آخرین نوبت زمین خوردگی شما چه زمانی بوده است؟
زمان شکستگی
زمان شکستگی
زمان شکستگی
زمان شکستگی
زمان شکستگی
(چند گزینه قابل انتخاب است)

پرسشنامه مرگ و میر


تاریخ فوت
براساس نظر پاسخ دهنده تلفن
براساس نظر پاسخ دهنده تلفن

پرسشنامه ارزیابی پایبندی به درمان بیماران استئوپروز


پایبندی به درمان (ویژه داروهای خوراکی)
پایبندی به درمان (ویژه داروهای تزریقی روزانه)
پایبندی به درمان (ویژه داروهای تزریقی 6 ماهه)

پرسشنامه مراجعه به پزشک


زمان آخرین بستری کی بوده است؟

پرسشنامه سقوط


در صورتی که فرد فوت شده است، سوالات پرسشنامه به صورت سوم شخص پرسیده شود.

تعریف سقوط:تغییر وضعیت ناگهانی فرد از حالت ایستاده و نشسته به حالت پست تر بدون ضربه یا نیروی خارجی

علت سقوط

پرسشنامه تشخیص و درمان


داروی جاری
از چه تاریخی شروع به مصرف دارو نموده اید؟

پرسشنامه شکستگی


در صورتی که فرد فوت شده است، سوالات پرسشنامه به صورت سوم شخص پرسیده شود.
شکستگی اول
شکستگی دوم
شکستگی سوم
شکستگی چهارم
شکستگی پنجم
می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
می‌توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
ارسال